Toimitusehdot

Siirtokuva Oy:n yleiset toimitusehdot 7.11.2022 alkaen

1. Soveltamisala

Siirtokuva Oy:n yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin toimituksiin. Näissä ehdoissa Siirtokuva Oy on myyjä ja asiakas on ostaja. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

2. Hinnat

Ilmoitamme hinnat ilman arvonlisäveroa. Pidätämme oikeuden hintojen tarkistuksiin ilman ennakkoilmoitusta sekä virheellisen hinnoittelun korjaamiseen.

3. Tilaus

Laitekaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt kauppasopimuksen tai tilausvahvistuksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Muussa kuin laitekaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen.

4. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi sopimuksen syntymisajankohdasta.

5. Laitetakuu

Myydyille laitteille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Laitetakuu sisältää laitteen korjaamisen asiakkaan tiloissa. Laitetakuu ei ole voimassa, mikäli laitteen ylläpidosta ei ole huolehdittu asianmukaisesti, mikäli on todettavissa, että rikkoutuminen on käyttäjän aiheuttama tai mikäli laitteeseen on tehty muutoksia tai siinä ei käytetä/ei ole käytetty alkuperäisiä tarvikkeita. Laitteen korjaaminen ei pidennä sen takuuaikaa. Takuu kattaa vain laitteelle itselleen tapahtuvat vahingot. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä tuotteen myyjälle 14 arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu.

6. Tuotteen ominaisuudet

Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Myyjän korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan viallisen tuotteen ostohinnan. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata muita välittömiä eikä välillisiä vahinkoja tai kustannuksia, kuten asennuskuluja tai muita kolmansille osapuolille aiheutuneita haittoja. Kaikki kirjallisesti ja suullisesti annetut ohjeet ja suositukset perustuvat kyseisenä ajankohtana tiedossamme olevaan ja oikeana pitämäämme tietoon. Koska emme pysty valvomaan edustamiemme tuotteiden käyttöä, ja koska työskentelyolosuhteet ja -menetelmät sekä käytetyt materiaaliyhdistelmät vaihtelevat, käyttäjän on hyvä testata tuotteiden yhteensopivuus tuoteselosteissa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Jos toimitettu tuote on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle viipymättä ja viimeistään 14 arkipäivän kuluessa virheen huomaamisesta. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote. Myyjä / tavaran valmistaja vastaavat virheistä takuuajan edellyttäen, että ostaja on käyttänyt tavaraa sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeiden mukaisesti.

7. Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se 14 päivää netto. Maksuaika lasketaan laskun päivämäärästä. Lasku toimitetaan joko e-laskuna tai sähköpostin liitetiedostona.

8. Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään kahdeksantoista (18) prosentin viivästyskorko. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

9. Vastaanotto- ja käyttötarkastus

Ostajan edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on tilauksen mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vastaanottotarkastus on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran saapumisesta ja samassa ajassa ilmoitettava mahdollinen virhe. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Puutteesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle sekä rahdinkuljettajalle.

10. Tuotteiden palautukset

Ostajalla on oikeus palauttaa ostamansa tuote 14 päivän sisällä tavaran vastaanottamisesta. Mikäli tuote on tilattu nimenomaan asiakkaalle tai sitä on käytetty tai muuten käsitelty, palautusoikeutta ei ole. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön.

11. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta ja myyjä on tämän ymmärtänyt tai hänen on täytynyt tämä ymmärtää.

12. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä olennaisesti viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.

13. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.

14. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu. Rahoitusopimuksissa omistusoikeus siirtyy rahoitusyhtiölle, josta myyjä lunastaa koneen rahoituskauden lopussa. Ostajalla on mahdollista lunastaa rahoitettu kohde Siirtokuva Oy:ltä 60 päivän sisällä. Lunastushinta on 1% ja määräytyy sopimuksessa määritellyiden laitteiden sopimuksen tekopäivän myyntihinnasta.

15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
tech
Siirtokuva.fi
Siirtokuva Oy
Perkkoonkatu 9
FI-33850, Tampere
FINLAND
puh. 0400 242 813
info@siirtokuva.fi
Y-tunnus: 3193468-2